Lidmaatschap en contributie

Richtlijnen lidmaatschap en contributies (seizoen 2018-2019)

Aan en afmelden leden

Het aan- en afmelden van het lidmaatschap dient per brief (aanmeldingsformulier nieuwe leden) of mail te geschieden bij de ledenadministrateur:

Jurran Visschedijk
Telefoon: 06 – 5508 4799
Email: ledenadministratie@svdelutte.nl – lidmaatschap@svdelutte.nl

 

Betaling contributie lidmaatschap

Ieder lid is verplicht de bij zijn of haar lidmaatschap behorende contributie te betalen. De betaling moet plaatsvinden voor afloop van het seizoen, uiterlijk 30 juni.

Contributiebetaling vindt plaats op basis van automatische incasso (jaarbasis of per half jaar). Dit is verplicht voor alle leden.
De inning van de contributie gaat als volgt

 • bij jaarincasso schrijven wij de contributie in november van uw rekening af;
 • bij halfjaarlijkse incasso schrijven wij de contributie in november en in maart van uw rekening af.

Vanaf juli 2014 incasseren wij uw contributie met de Europese variant van de Nederlandse incasso: de Euro-incasso.
De afschrijving op uw rekeningoverzicht ziet er dan anders uit dan u nu gewend bent.

U herkent onze incasso aan de volgende gegevens:

Ons Incassant ID is NL58ZZZ400747990000
Uw machtigingskenmerk: dit is uw relatiecode
Omschrijving: Contributie SV De Lutte <betreffende periode>

 

Richtlijnen SV De Lutte

Inleiding

Dit document beschrijft de richtlijnen ten behoeve van het innen van de contributie van de leden van S.V. De Lutte. Tevens worden de richtlijnen met betrekking tot teruggave van de contributie. De richtlijnen zijn van toepassing op alle actieve en rustende leden van S.V. De Lutte.

 

1: Hoogte van de contributie per seizoen 2018-2019

Contributiebedragen 2017-2018
Leeftijdscategorie Voetbal Handbal
Senioren € 214,20 € 252,00
Senioren 35+ / 45+ € 214,20
Zaalvoetbal € 95,00
Recreanten handbal € 1152,00
 Senioren alleen trainend  € 107,00
JO19 (A-junioren) € 145,00 € 172,00
JO17 (B-junioren) € 107,00 € 118,00
JO15 (C-junioren) € 107,00 € 186,00
JO13 (D-junioren) € 92,00 € 92,00
JO11 (E-pupillen) € 92,00 € 92,00
JO10 (E-pupillen) € 92,00 € 92,00
JO09 (F-pupillen) € 92,00 € 92,00
Instroom/mini’s € 92,00 € 77,00
Rustend € 43,00 € 43,00
Bedragen exclusief € 12,00 kleding-/materiaalfonds voor actieve sporters welke deelnemen aan wedstrijden.

Senioren voetballers welke alleen trainen en niet deelnemen aan (competitie) wedstrijden betalen 50% van de contributie. Deelname aan elke vorm van wedstrijden (competitie, beker en of vriendschappelijk) is uitgesloten. Deze leden worden ook niet aangemeld bij de KNVB.

 

2: Moment van inning van de contributie

 • Indien het betreffende lid kiest voor een eenmalige betaling dan wordt de contributie automatisch afgeschreven omstreeks 15 oktober van het betreffende seizoen.
 • Indien het betreffende lid kiest voor een betaling in twee termijnen dan wordt de contributie automatisch afgeschreven omstreeks 15 oktober en 15 februari van het betreffende seizoen.
 • Contributies dienen te allen tijde via een automatische incasso te worden voldaan.  

 

3: Afmelden als lid

 • Afmelden als lid dient te geschieden bij de ledenadministratie van S.V. De Lutte voor 15 juni voorafgaand aan het nieuwe seizoen.
 • Indien een lid zich afmeldt na 15 juni is het lid het bedrag dat S.V. De Lutte dient af te dragen aan de KNVB/NHV, verschuldigd aan S.V. De Lutte.
 • Leden die zich afmelden gedurende het lopende seizoen dienen de volledige bondsbijdrage te betalen welke S.V. De Lutte dient af te dragen aan de KNVB/NHV.
 • Contributies van leden welke zich lopende het seizoen afmelden worden geïnd conform artikel 4 van deze richtlijnen.

 

4.: Betaling gedeeltelijke contributie bij afmelding gedurende het seizoen. 

 • Leden die zich lopende het seizoen voor 1 januari afmelden betalen de volle contributie over het aantal maanden in het seizoen waarin zij lid zijn geweest en daarnaast betaald men 50% van de contributie van de dan nog lopende maanden van het seizoen vanaf het moment van afmelding met terugwerkende kracht tot de 1e van de maand van afmelding.
 • Leden die zich lopende het seizoen na 1 januari afmelden betalen de volle contributie over het aantal maanden in het seizoen waarin zij lid zijn geweest en daarnaast betaald men 75% van de contributie van de dan nog lopende maanden van het seizoen vanaf het moment van afmelding met terugwerkende kracht tot de 1e van de maand van afmelding.
 • De jaarcontributie is gebaseerd op 10 maanden (augustus t/m mei)
 • Bij tussentijdse afmelding wordt het aantal maanden lidmaatschap waarover contributie moet worden betaald naar boven afgerond.
 • Reeds geïncasseerde contributiebedragen worden verrekend door de ledenadministratie en het teveel betaalde zal worden teruggestort aan het desbetreffende afgemelde lid.


5: Teruggave van contributie in verband met stages
 

 • Een lid heeft recht op teruggave van een gedeelte van de contributie indien er sprake is van een stage met een aaneengesloten periode van tenminste vier maanden.
 • Indien het lid gedurende de stageperiode wel kan deelnemen aan (een) wedstrijd(en), vervalt het recht op teruggave van een gedeelte van de contributie.
 • Het lid kan alleen aanspraak maken op teruggave van een gedeelte van de contributie indien de stage voor aanvang van de stageperiode schriftelijk of per mail wordt gemeld aan de Penningmeester van S.V. De Lutte.
Duur stage Teruggave % contributie
< 4 maanden 0%
4 tot 6 maanden 40%
> 6 maanden 60%

 

 6: Teruggave van contributie in verband met blessures

 • Een lid heeft recht op teruggave van een gedeelte van de contributie in geval het lid als gevolg van een blessure een aangesloten periode van tenminste vier maanden niet kan deelnemen aan sportactiviteiten.
 • Een lid kan alleen aanspraak maken op teruggave van een gedeelte van het contributiebedrag indien de blessure uiterlijk zes weken na het ontstaan schriftelijk of per mail is gemeld bij de Penningmeester.
 • Indien een lid als gevolg van een blessure naar verwachting langer dan de duur van een regulier seizoen niet kan deelnemen aan wedstrijden en/of trainingen dan worden over de te betalen contributie afspraken gemaakt met de Penningmeester.
Duur blessure Teruggave % contributie
< 4 maanden 0%
4 tot 6 maanden 40%
6 tot 8 maanden 60%
>8 maanden *

 

7: Teruggave van contributie in geval van zwangerschap

 • Indien een lid door zwangerschap niet kan deelnemen aan sportactiviteiten heeft het lid recht op teruggave van een gedeelte van de contributie.
 • De hoogte van het terug te betalen bedrag wordt bepaald naar rato van het aantal maanden dat het lid niet kan deelnemen aan sportactiviteiten.
 • Indien het lid op het moment van zwangerschap is ingeschreven bij de KNVB/NHV, dienen in ieder geval de kosten voor inschrijving bij de bond te worden betaald.
 • Een lid kan alleen aanspraak maken op teruggave van een gedeelte van het contributiebedrag indien uiterlijk zes weken na het stoppen van de door het lid uitgevoerde sportactiviteiten deze dit schriftelijk of per mail heeft gemeld bij de Penningmeester.

8: Lid worden en contributie

 • Potentiële leden voor de instroom/mini’s mogen zes trainingen vrijblijvend deelnemen aan sportactiviteiten.
 • Na zes trainingen wordt een inschrijvingsformulier verstrekt en dient het lid zich in te schrijven bij de ledenadministratie alvorens het lid weer mag deelnemen aan sportactiviteiten.
 • Het eerste jaar wordt de hoogte van de contributie naar rato van het aantal maanden van deelname bepaald. De 1e dag van de desbetreffende maand van aanmelding wordt gehanteerd als startdatum voor het bepalen van het contributiebedrag.


9: Rustend/ondersteunend lid

 • Zijn leden, die niet meer voetballen/handballen maar toch betrokken willen blijven bij de vereniging.Rustende leden zijn zij die de vereniging met een jaarlijkse bijdrage steunen.
 • Zij hebben gratis toegang tot de thuiswedstrijden in de competitie.
 • Zij hebben toegang tot de algemene ledenvergadering, maar hebben daarin geen stemrecht.
 • Zij hebben geen KNVB of NHV-lidnummer en zijn dus geen lid van de KNVB/NHV.
 • Deelname aan elke vorm van wedstrijden (competitie, beker en of vriendschappelijk) of trainingen is uitgesloten. Deze leden worden ook niet aangemeld bij de KNVB/NHV.

Van een rustend lidmaatschap kan pas sprake zijn wanneer men dit schriftelijk voor 15 juni van het nieuwe seizoen schriftelijk heeft aangevraagd bij de Penningmeester.

Na de eerste aanvraag wordt deze variant steeds stilzwijgend verlengd met één jaar tot schriftelijke opzegging vóór 15 juni van enig jaar.

Wordt na 15 juni maar vóór 31 december opgezegd als rustend lid, dan wordt 50% van de bijdrage in rekening. Bij afmelding na 31 december dient het volledige bedrag te worden voldaan.

Onderscheid actieve en rustende leden

Actieve leden zijn leden die gebruik maken van de faciliteiten van het sportpark. Zij betalen de contributie voor een actief lid. Ook wanneer er alleen getraind wordt en geen wedstrijden worden gespeeld, valt een lid onder het actieve lidmaatschap.

Rustende leden maken geen gebruik van de faciliteiten van ons sportpark. Zij betalen een lager contributiebedrag.

 

10: Veteranen lidmaatschap

 Leden van SV De Lutte welke tevens lid zijn van de “Vereniging veteranen S.V. De Lutte” betalen hiervoor een afzonderlijke jaarlijkse bijdrage van € 10,00 per lid per seizoen. Deze bijdrage wordt gelijktijdig geïnd met de contributie bijdrage van S.V. De Lutte.

 • S.V. De Lutte draagt de jaarlijkse bijdrage aan het einde van elk seizoen over aan de Vereniging veteranen S.V. De Lutte.
 • Leden van de Vereniging veteranen S.V. De Lutte kunnen niet alleen lid worden van de vereniging veteranen S.V. De Lutte maar dienen ook minimaal lid te zijn van S.V. De Lutte als zijnde Senioren lid (alleen trainen).
 • Deelname aan elke vorm van wedstrijden (competitie, beker en of vriendschappelijk) van S.V. De Lutte buiten de door de Vereniging veteranen S.V. De Lutte georganiseerde wedstrijden om is uitgesloten voor leden van S.V. De Lutte welke alleen lid zijn als Seniorenlid (alleen trainen). Deze leden worden ook niet aangemeld bij de KNVB.
 • De vereniging veteranen S.V. De Lutte is een zelfstandige vereniging buiten S.V. De Lutte om met een eigen identiteit.In alle gevallen waarin deze richtlijnen niet voorzien, bepaald het hoofdbestuur van S.V. De Lutte.

 

11: Slotbepalingen

Voorbeeld berekening van het terug te betalen contributiebedrag in geval van een stage van 4 maanden.

Contributie € 210,- (excl. kledingfonds).

Inschrijvingskosten KNVB/NHV € 20,-

 € 210Teruggave o.b.v. 5 maand stage is 40% van € 190,- = € 76,- – € 20 = € 190,-

 

De Lutte, 30 september 2017

Bestuur S.V. De Lutte